ITENEC s.r.o rýchly kontakt :
+421 949 401 803
info[zavináč]itenec.sk

Ochrana osobných údajov

Špecialista na obnoviteľné zdroje energie, ekológiu a ochranu prírody.

Informácia o ochrane osobných údajov v ITENEC s.r.o..

žení zákazník (dotknutá osoba), za účelom uzavretia a plnenia zmluvy ITENEC s.r.o. spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka:

  1. účelom spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa inštalácie, telefónne číslo, e-mail je spracovanie objednávky, cenovej ponuky a návrhu zmluvy, právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

  2. účelom spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a adresa inštalácie, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail je uzavretie a plnenie zmluvy, právny základ: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

 • príjemca neexistuje

 • ITENEC s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 • doba uchovávania osobných údajov:

 1. do uzavretia zmluvy alebo odstúpenia od objednávky

 2. 10 rokov od zániku zmluvy

 • zákazník (dotknutá osoba) má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov

 • zákazník (dotknutá osoba) má právo podať návrh na začatie konania

 1. poskytnutie osobných údajov je potrebné na spracovanie objednávky, cenovej ponuvy a návrhu zmluvy; zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť; ak údaje neposkytne, objednávka, cenová ponuka a návrh zmluvy nebudú spracované

 2. poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy, zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinný poskytnúť, ak údaje neposkytne, objednávka, cenová ponuka a návrh zmluvy nebudú spracované, zmluva nebude uzavretá

 • ITENEC s.r.o. nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania